Uppdaterad 2018-09-07

Användarvillkor för OurLiving och www.OurLiving.se


1. INLEDNING

Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för den tjänst (”Tjänsten” eller ”OurLiving”) som vi tillhandahåller genom vår applikation OurLiving (”Appen” eller ”OurLiving App”) och vår hemsida www.OurLiving.se (”Hemsidan”). Vi som tillhandahåller Tjänsten är OurLiving AB, organisationsnummer 559080-6278 (“vi” eller “oss”). Genom att du godkänner Användarvillkoren ingås ett avtal mellan dig (”dig” eller ”du”) och oss. För det fall du inte accepterar dessa Användarvillkor, ber vi dig vänligen att inte använda Tjänsten.

2. TJÄNSTEN

OurLiving är en konsumentinriktad digital Tjänst med smarta funktioner som på ett och samma ställe hanterar alla uppgifter om det egna boendet; bruksanvisningar, underhåll, drift- och skötsel med rekommendationer och arbetssätt, renoveringsprojekt, ekonomi etc.

Med OurLiving ökar bostadsägaren värdet på bostaden. Appen skapar trygghet och spar snabbt och enkelt både tid och pengar för användaren.

Alla som använder Tjänsten eller del därav beskrivs i dessa Användarvillkor som ”Användare”. Personer under 18 år får inte använda Tjänsten utan målsmans godkännande.

Användning av Tjänsten är i basversionen kostnadsfri. Trafikavgifter till din mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma.

Genom Tjänsten har du möjlighet att ta del av specifika tjänster och andra erbjudanden från OurLiving och dess samarbetspartners som kan kräva betalning. Du kommer i sådana fall att upplysas om det särskilt.

OurLiving kan även komma att erbjuda Användaren nya tjänster, sk Premium-tjänster i Tjänsten. Sådana nya tjänster kan vara förenade med särskilda villkor. Om Användaren önskar aktivera den nya tjänsten måste Användaren godkänna de särskilda villkor som gäller för den tjänsten.

Marknadsföring som riktar sig direkt till Användare ska uppfylla gällande lagar, uppförandekoder och OurLivings etiska riktlinjer för partnersamarbete. Genom att skapa ett konto hos OurLiving samtycker du till att OurLiving och dess samarbetspartners riktar erbjudanden till dig. Tjänsten kan även innehålla länkar till eller erbjudanden från externa partners som har andra villkor än OurLiving. Användaren uppmanas att själv sätta sig in i dessa villkor.

3. TILLÅTEN ANVÄNDNING

Din användning av Tjänsten får bara ske enligt dess avsedda syfte och dessa Användarvillkor. Under förutsättning att du inte bryter mot Användarvillkoren får du en icke-exklusiv licens att nyttja Tjänsten för dess avsedda syfte.

Du får inte, i sin helhet eller delar av, kopiera eller förändra OurLiving, dekompilera, modifiera, utföra reverse engineering på OurLiving eller dess komponenter. Det är inte tillåtet att återskapa källkoden eller dess funktionalitet, eller att göra kopior av eller skapa andrahandsverk av mjukvaran, utöver vad lagen tillåter.

Du får heller inte använda Tjänsten för att sprida virus, trojaner, och liknande program, eller för automatisk avläsning av Tjänsten (”scraping”).

4. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla immateriella rättigheter i Tjänsten tillhör oss eller förfogas av oss med licens. Ingenting i dessa Användarvillkor ska uppfattas som en överföring av någon immateriell, eller annan rättighet, till dig eller någon annan.

5. ANVÄNDARKONTON

För att använda OurLiving måste du logga in på ett användarkonto hos oss (”Användarkonto”). Detta konto kan du ha skapat själv eller så kan det ha initierats av en av våra samarbetspartners, t.ex. en bostadsutvecklare eller mäklare, då du har fått möjlighet att aktivera ett nytt konto i ditt namn.

Användarkontot är din personliga profil. Till detta konto kan du knyta en eller flera egendomar/bostäder, som du också kan dela med andra Användarkonton. En egendom får alltså fritt överlåtas och/eller delas med andra användare.

Ditt Användarkonto är personligt och du får inte överlåta ditt Användarkonto till någon annan eller låta någon annan använda Tjänsten genom ditt Användarkonto. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga. Om du har anledning att tro att någon annan har fått tillgång till ditt Användarkonto ska du omedelbart meddela oss. Vi har rätt, men inte skyldighet, att blockera tillgången till ditt Användarkonto om vi har anledning att tro att en obehörig person har fått tillgång till ditt konto eller att Användarkontot missbrukas. Vi har rätt att stänga av din tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan om vi har anledning att tro att du bryter mot dessa Användarvillkor eller om din användning bryter mot lag eller har menliga effekter på Tjänsten. Ourliving har inget ansvar för innehåll och information som kan gå förlorad vid avslutandet av ett konto.

6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den data du lägger in i OurLiving är nödvändig för att Tjänsten ska fungera och vara meningsfull. Ditt privatliv och din integritet är viktig för oss och OurLiving kommer inte att sälja, överlåta eller på annat sätt låta någon utomstående få ta del av dina personuppgifter utan ditt medgivande, eller utöver vad som uttryckligen framgår i vår Personuppgiftspolicy.

7. ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL

Vid din användning av Tjänsten kommer vi även att automatiskt samla in och behandla viss information. Du kan exempelvis ladda upp och skapa innehåll såsom kontakter, dokument, fotografier, data/text och annan information (”Användargenererat material”) i Tjänsten.

Du accepterar och garanterar att du inte kommer ladda upp eller sprida Användargenererat material via Appen som:

1.       gentemot andra är oriktigt, vilseledande, osant eller inkorrekt,
2.       främjar eller uppmuntrar illegal aktivitet,
3.       är rasistiskt eller etniskt kränkande och/eller utgör agitation mot en minoritet (så som en nationell eller etnisk grupp),
4.       utgör ärekränkning, innehåller pornografi eller är på annat sätt sexuellt kränkande,
5.       utgör angrepp på sexuell läggning eller religion eller är diskriminerande på annat sätt,
6.       utgör förolämpning eller förföljelse mot en person,
7.       på något sätt är skadligt, kränkande, stötande eller illegalt eller som gör intrång i tredje parts rättighet (inklusive men ej begränsat till upphovsrätt och varumärken), eller
8.       i övrigt strider mot vår Tjänsts avsedda syften.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget godtycke, ta bort Användargenererat Material som vi bedömer oförenligt med dessa Användarvillkor eller som vi på annat sätt anser är otillbörligt, oetiskt eller olagligt eller kan vara skadligt för oss eller Tjänstens Användare.

8. RÄTTIGHETER TILL ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL

Äganderätten till allt Användargenererat Material som du laddar upp i Tjänsten tillhör dig eller den tredje part som du har fått tillstånd från att ladda upp materialet. För att kunna leverera Tjänsten måste vi ha rätt att använda ditt Användargenererade Material och du ger oss därför en licens enligt nedan till ditt Användargenererade Material. Utan denna licens kan vi inte leverera Tjänsten.

Du ger oss härmed en världsomspännande, icke-exklusiv, oåterkallelig, vederlagsfri och överlåtbar rätt att förfoga över, bearbeta, modifiera, lagra, publicera, distribuera, överföra, koda om, kopiera, presentera, visa upp och annars använda Användargenererat Material för att tillhandahålla Tjänsten. Licensen omfattar bara situationer som behövs för att tillhandahålla Tjänsten och inte för någon annan situation, och endast under så lång tid som vi sparar Användargenererat Material.

Du garanterar att du har samtliga nödvändiga rättigheter för att visa upp och ladda upp Användargenererat Material, att använda Användargenererat Material på alla övriga sätt och att bevilja oss licens till Användargenererat Material enligt ovan.

9. BETALNING OCH PRISINFORMATION

Det kan tillkomma kostnader för t.ex. överföring av data och meddelandetjänster. Dessa kostnader står inte vi för. Vidare är du själv ansvarig för att skaffa och uppdatera den hård- eller mjukvara som behövs för att få tillgång till Tjänsten.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och din användning av Tjänsten är enbart ditt eget ansvar och sker på din egen risk. Vi lämnar inte några garantier – direkta, underförstådda eller på annat sätt – rörande tillgängligheten, kvalitén, dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av Tjänsten i övrigt. Under inga omständigheter ska vårt totala ansvar gentemot dig i samband med Tjänsten för skador, förluster och talan överskrida 1 000 kr.

Du bekräftar att det kan uppstå situationer då Tjänsten inte kommer att vara tillgänglig, på grund av, men inte begränsat till, underhåll, fel eller andra omständigheter utanför vår kontroll.

Vi är inte ansvariga gentemot dig för några tredje partskrav som riktas mot dig. Du förstår, godkänner och accepterar vidare att vi inte har någon skyldighet att underhålla, tillhandahålla support för, uppgradera eller uppdatera Tjänsten. I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar vi inte gentemot dig eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott eller goodwillförluster som uppkommer på grund av eller i samband med dessa Användarvillkor eller Tjänsten.

11. SKADESLÖSHETSFÖRBINDELSE

Du är ansvarig gentemot oss för all skada som åsamkas oss, eller tredje part, på grund av ditt brott mot dessa Användarvillkor, inklusive men inte begränsat till missbruk av Tjänsten. Vidare åtar du dig att hålla oss skadeslösa i relation till samtliga krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som vi åsamkats på något sätt i relation till dina brott mot dessa Användarvillkor eller annan tillämplig lag.

För det fall något Användargenererat Material gör intrång i tredje parts immateriella rättighet samtycker du till att omedelbart ta bort samtliga intrångsgörande delar av materialet eller omgående informera oss så att vi kan ta bort materialet och hålla oss skadeslösa för samtliga skador, kostnader och utlägg vi ådragit oss som resultat av sådant intrång.

12. ÄNDRING AV VILLKOREN OCH TJÄNSTEN

Vi kan komma att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. Det kan exempelvis vara via e-post eller via en notis i Appen.

Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt Användarkonto.

Vidare förbehåller vi oss rätten att, utefter eget godtycke, när som helst modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent upphöra med vårt tillhandahållande av Tjänsten utan föregående meddelande härom, eller om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.

13. ÖVERLÅTELSE

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av dessa Användarvillkor. Vi kan överlåta och överföra dessa Användarvillkor utan ditt samtycke och utan att meddela dig.

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Dessa Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler.

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med dessa Användarvillkor, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Malmö tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.


OurLiving

Kundtjänst: support@ourliving.se l Besöksadress: Einar Hansens Esplanad 29, Malmö